Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Daems Digital Comm.V. (hierna verder verkort: Daems Digital) is gevestigd te 2250 Olen, Waterstraat 64 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0680.769.358.

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Daems Digital, behoudens afwijkingen die partijen schriftelijk dienen overeen te komen en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Daems Digital en deze te aanvaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig of in strijd met bepalingen van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en tegenstelbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en tegenstelbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-tegenstelbaar is én zullen Daems Digital en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Offertes en orderbevestiging

De nauwkeurige beschrijving van de diensten en de prijzen is opgenomen in de offerte van Daems Digital. Alle aanbiedingen en offertes van Daems Digital zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot maximum 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 kalenderdagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Daems Digital of op een andere wijze zijn uitdrukkelijk akkoord met de offerte aan Daems Digital meedeelt (bijv. per e-mail). Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Daems Digital niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot van 30% van het totaalbedrag van de opdracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten / wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basis-uurtarief van 65,00 EUR/uur (excl. BTW).

Artikel 3. Annulering – ontbinding van de overeenkomst

De annulatie van een bestelling/ overeenkomst door de klant is mogelijk zolang Daems Digital haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat, noch kosten heeft voorgeschoten aan haar toeleveranciers en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het totaalbedrag van de opdracht, zonder gehoudenheid van Daems Digital om enige schade aan te tonen. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Daems Digital.

Bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal de klant alle door Daems Digital verleende diensten betalen alsook een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat Daems Digital nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, zonder gehoudenheid van Daems Digital om enige schade aan te tonen en onverminderd het recht van Daems Digital om hogere werkelijk geleden schade aan te tonen. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven door Daems Digital.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Daems Digital gerechtigd is de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen, middels een aangetekend schrijven aan de klant met uitwerking op datum van verzending en zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen, in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert en bij niet-betaling van één of meer facturen op hun vervaldag door de klant.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Daems Digital gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Daems Digital.

De datum van levering is louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, content, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er steeds zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daems Digital aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Daems Digital behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (bijv. een niet-betaling van de factuur, niet-aanleveren van noodzakelijke gegevens, …).

Indien enige werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de klant, dient deze kosteloos zorg te dragen voor werkomstandigheden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De klant dient eveneens kosteloos zorg te dragen voor de beschikbaarheid van alle benodigde resources om deze werkzaamheden te verrichten, zowel in de vorm van tijd, kennis en of arbeid van het eigen personeel dat benodigd is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, alsmede gebruik van de beschikbare infrastructuur, zoals internet en telefonie, zolang dit benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Daems Digital het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

Daems Digital behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij individueel anders overeengekomen.

Ingeval van (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling van onze facturen zal er:

  • Conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn (i) een verwijlintrest conform art. 5 van de wet van 2.08.2002 op de hoofdsom (ii) een forfaitaire vergoeding van 40,00 euro voor de eigen invorderingskosten en (iii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom met een minimum van 125,00 euro; Partijen gaan erover akkoord dat deze schadevergoeding forfaitair is en bij afwijking van artikel 1146 e.v. B.W. niet kan worden gewijzigd, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn;
  • Worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten conform art. 5 van de wet van 2.08.2002 en de forfaitaire schadevergoeding van 10%;
  • Behoudt Daems Digital zich het recht voor om haar lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling (niet-uitvoeringsexceptie) dan wel van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te beëindigen lastens de klant, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, tenzij de wet dit dwingend verbiedt. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.
  • Projecten die “on hold” zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.
  • De overdracht en plaatsing van de ontwikkelde website, webshop, … op de domeinnaam zal pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract heeft betaald.

Artikel 6. Klachten

Klachten over facturen dienen op straffe van verval binnen de 7 kalenderdagen vanaf de factuurdatum per aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Daems Digital te worden gericht. Gedurende een termijn van 10 dagen na levering kan Daems Digital aangesproken worden over klachten m.b.t. de geleverde diensten, waarbij deze klachten binnen de 48u na ontdekking gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan Daems Digital dienen te worden gemeld.

Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

Alle prestaties van Daems Digital zijn middelenverbintenissen. Daems Digital is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Daems Digital is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen en zal terzake Daems Digital vrijwaren voor elke vordering van derden.

Daems Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Daems Digital zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Daems Digital of een aangestelde. De aansprakelijkheid van Daems Digital met betrekking tot aan de klant geleverde diensten, na klacht conform art. 6.1, is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie zonder enig recht van de klant op een andere schadevergoeding, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Daems Digital. De totale aansprakelijkheid van Daems Digital zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Daems Digital werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van toeleveranciers betreft, aanvaardt Daems Digital geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Domeinnamen en webhosting

Daems Digital treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting, waarbij Daems Digital de klant zal adviseren over de beste keuze in functie van de te leveren diensten. De aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Daems Digital vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Daems Digital tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Daems Digital geen bemiddeling heeft verleend.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen en/of de voorgestelde keuze door Daems Digital niet volgt, is de klant gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Daems Digital is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Daems Digital als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

Daems Digital is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

De door Daems Digital verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Daems Digital, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Daems Digital hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Daems Digital gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Daems Digital behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Overmacht

Daems Digital is niet aansprakelijk voor een vertraging, verhindering, herleiding of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht en geven haar het recht om haar verbintenissen op te schorten. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan een ononderbroken periode van negentig (90) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is. Reeds geleverde prestaties door Daems Digital tot aan het moment van overmacht worden aangerekend aan de klant.

Voorbeelden van situaties van overmacht zijn, doch niet limitatief: oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, terreurdaden, stakingen of sociale conflicten, overheidsmaatregelen genomen in het algemeen belang of de volksgezondheid, …

Artikel 11. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat de door Daems Digital voor de klant ontwikkelde diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van Daems Digital en mogen gebruikt worden in het kader van promotionele activiteiten, zoals bijv. haar website en sociale media.

De klant gaat er tevens mee akkoord dat Daems Digital haar logo en link naar haar website onderaan plaatst op de voor de klant ontwikkelde diensten.

Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Elke betwisting of rechtsvordering die verband houdt met de uitvoering van huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht tweede kanton Mol-Geel.

Artikel 13. Privacy

Daems Digital verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen conform de vigerende wetgeving. De privacy- en cookie policy kan u terugvinden op de site van Daems Digital: www.daems-digital.be/privacy-policy/

De klant en bezoekers van de website www.daems-digital.be  kunnen zich in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief van Daems Digital. Indien de klant of bezoeker hierbij hulp zou wensen, kan hij een verzoek richten aan pieter@daems-digital.be dat binnen zo kort mogelijk tijd na ontvangst van het verzoek zal worden behandeld.

Daems Digital behoudt zich het recht voor om statistieken over bezoekers van haar website op te nemen

 

Scroll naar boven